Utbetalning av ersättning

Vid en konkurs informerar Riksgälden och konkursförvaltaren dig om möjligheten att få ersättning från investerarskyddet.

Du måste sedan skriftligen framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Framför du inte dina krav i tid får du inte någon ersättning.

Ersättningens storlek

Din ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepapperen hade vid konkurstillfället.

  • Staten ersätter upp till 250 000 kronor per kund och institut.
  • Om flera personer har en gemensam depå får varje person maximalt 250 000 kronor i ersättning.
  • Ersättningen påverkas inte av om kunden har skulder till institutet. Andra regler kan gälla för utländska garantisystem.
  • Om ränta utgår enligt lag eller avtal får kunden även ersättning för ränta fram till konkursdagen på pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Den totala ersättningen, inklusive ränta, kan som mest bli 250 000 kronor.
  • Om du har dina värdepapper hos en filial till ett utländskt institut i Sverige kan du få ersättning från det svenska investerarskyddet, förutsatt att institutet har beviljats komplettering till hemlandets skydd. Den svenska staten svarar då för mellanskillnaden mellan ersättningsnivån enligt hemlandets investerarskydd och den svenska nivån på 250 000 kronor.

När betalas ersättningen ut?

När vi har tagit emot dina krav utreder vi om du har rätt till ersättning. Vid komplicerade fall kan processen dra ut på tiden.

Har du rätt till ersättning betalas den ut senast två veckor efter vårt beslut.

Lag

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, riksdagen.se

Ersättningens omfattning

Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Om två eller flera personer öppnar en gemensam värdepappersdepå räknas varje person för sig.

Läs mer om investerarskyddet

Investerarskyddet