Investerarskyddet och fondsparande

Investerarskyddet anses bara behövas i undantagsfall för att ge ett fullgott skydd för fondsparande. Det huvudsakliga skyddet för dig som fondsparare är ett väl genomtänkt regelverk.

Du som fondsparare äger fondandelar i en fond. Fonden förvaltas av ett fondbolag. Fondbolaget sköter förvaltningen, medan fondens värdepapper finns i ett separat förvaringsinstitut, ofta en av de stora bankerna.

Förvaringsinstitutet ska förvara de värdepapper som ingår i fonden separerade från sina egna tillgångar. Vid en konkurs hos förvaringsinstitutet eller fondbolaget ska därför fondens värdepapper vara skyddade mot konkursen.

Förvaringsinstitutet har dessutom en kontrollfunktion genom att det har till uppgift att kontrollera att fondbolaget förvaltar värdepapperen i enlighet med gällande regler. Både de institut som förvaltar värdepapperen och de som förvarar dem gör detta under tillsyn av Finansinspektionen.

Investerarskyddet träder in i undantagsfall

Investerarskyddet kommer på tal då du har dina fondandelar förvaltarregistrerade hos ett institut, till exempel din bank. Detta innebär att institutet har köpt fondandelar till dig, men i sitt eget namn.

Institutet ska alltid hålla investerarens förvaltarregistrerade fondandelar skilda från sina egna tillgångar. Det innebär att om institutet går i konkurs ska investeraren ändå kunna få ut sina fondandelar från institutet.

Om det institut där dina fondandelar finns förvaltarregistrerade går i konkurs och det ändå visar sig att du inte kan få ut dem, till exempel på grund av grovt slarv eller brottslighet, skyddas du av investerarskyddet. Du kan då få ersättning med maximalt 250 000 kronor.

Investerarskyddet är alltså ett skydd mot administrativa risker vid en konkurs. Det skyddar inte mot värdeförändringar i dina fondandelar eller andra värdepapper. Det ersätter inte heller förluster av att den som gett ut värdepapperet, den så kallade emittenten, går i konkurs.