Tillgångar som omfattas

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper som definieras i lagen om värdepappersmarknaden.

Skyddet täcker bland annat aktier, obligationer, konvertibla skuldebrev, optioner, terminer och sammansatta produkter som aktieindexobligationer. Värdepapper eller pengar som hanteras inom ramen för det individuella pensionssparandet omfattas inte av investerarskyddet.

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden definierar finansiella instrument, riksdagen.se. Definition av finansiella instrument finns i 4§ i lagen.

Förvaltarregistrerade fondandelar

För fondsparande kan investerarskyddet bli aktuellt om du har dina fondandelar förvaltarregistrerade hos ett institut, till exempel din bank. Detta innebär att institutet har köpt och förvarar fondandelar åt dig, men i sitt eget namn. Om institutet går i konkurs och det då visar sig att du inte kan få ut fondandelarna träder investerarskyddet in.

Pengar med redovisningsskyldighet

Skyddet täcker också pengar som tagits emot av institutet med så kallad redovisningsskyldighet. Det kan till exempel vara pengar som en kund överlämnat för köp av värdepapper till ett institut som saknar tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Institutet är då skyldigt att hålla pengarna avskilda från sina egna tillgångar och till exempel sätta in dem på ett särskilt konto i en bank.

Ett institut är skyldigt att lämna information om vilka tillgångar som omfattas av det svenska investerarskyddet.

Lag

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, riksdagen.se

Ersättningens omfattning

Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Om två eller flera personer öppnar en gemensam värdepappersdepå räknas varje person för sig.

Läs mer om investerarskyddet

Investerarskyddet