Kännedom om insättningsgarantin

En viktig förutsättning för att insättningsgarantin ska vara ett gott konsumentskydd är att de som har sparande på konto vet att den finns och hur den fungerar. Därför undersöker Riksgälden årligen allmänhetens kännedom och kunskap om garantin.

Undersökningen, som genomförs av TNS Sifo, mäter bland annat allmänhetens kunskap om insättningsgarantins villkor och omfattning:

  • vilka typer av sparformer som skyddas
  • vem (privatpersoner/juridiska personer) som skyddas
  • hur stort belopp som skyddas
  • vilka typer av institut som omfattas
  • vem som står bakom garantin
  • hur utbetalning sker.

Resultat 2015: Drygt hälften känner till garantin

Den senaste undersökningen genomfördes i november 2015. Drygt hälften, 51 procent känner till insättningsgarantin. Överlag är det inga stora förändringar i 2015 års undersökning jämfört med föregående års resultat.

Män och personer över 50 år känner till garantin i större utsträckning än övriga grupper. Liksom i föregående års undersökning är det få som vet hur stort belopp man som mest kan få tillbaka och hur snabbt pengarna betalas ut.

Förtroendet för Riksgälden ligger också kvar på en fortsatt hög nivå. 74 procent uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för myndigheten.

Av de tillfrågade som angav att de kände till insättningsgarantin uppgav 88 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för att få tillbaka pengarna från insättningsgarantin vid en konkurs.

Internationella riktlinjer för kunskapsmätning

Det internationella samarbetsorganet International Association of Deposit Insurers (IADI) har tagit fram riktlinjer som slår fast att alla medlemsländer bör genomföra regelbundna mätningar av allmänhetens kunskapsnivå om insättningsgarantin och vid behov försöka öka kunskapsnivån.