Kännedom om insättningsgarantin

En förutsättning för att insättningsgarantin ska vara ett gott konsumentskydd och bidra till finansiell stabilitet är att allmänheten vet att garantin finns och har förtroende för den. Riksgälden gör därför en årlig kännedomsundersökning.

Undersökningen, som genomförs av Kantar Sifo, mäter såväl kännedomen och kunskapen om insättningsgarantin som förtroendet för garantin och Riksgälden som ansvarig myndighet.

Riksgälden följer internationella principer om regelbundna mätningar och informerar löpande om insättningsgarantin. De institut som omfattas av garantin har också särskilda krav på sig att informera sina kunder om den.

Resultat 2016: Drygt hälften känner till garantin

Den senaste undersökningen genomfördes i november–december 2016. Resultatet av den visar att 52 procent spontant känner till insättningsgarantin. Motsvarande resultat föregående år var 51 procent. Förändringen är inte statistiskt säkerställd.

Kännedomen ökade i åldersgruppen 15–29 år, men den var fortfarande högre bland äldre. Den är också högre bland män än kvinnor. Högst kännedom om insättningsgarantin har personer med ett sparande på mer än 500 000 kronor.

Av de tillfrågade som kände till skyddet svarade 80 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för insättningsgarantin. När det gäller förtroendet för Riksgälden svarade 70 procent av samtliga tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende.