Så fungerar insättningsgarantin

Du har rätt till ersättning om ett institut som tillhör insättningsgarantin går i konkurs eller när Finans-inspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Garantin gäller även om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ersättning motsvarande det belopp du satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in. Du kan få upp till 950 000 kr per institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Du kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till särskilda livshändelser, till exempel försäljning av bostad.

Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet.

Konton som omfattas av garantin

Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar eftersom de faller utanför den definition av insättningar som finns i lagen om insättningsgaranti.

För klientmedelskonton är huvudregeln att varje enskild ägare till pengarna får ersättning upp till det maximala beloppet för insättningsgarantin. Ett klientmedelskonto är ett konto där till exempel en advokatbyrå eller ett värdepappersbolag satt in pengar för flera kunder på ett och samma konto.

För vem gäller garantin?

Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner (inklusive omyndiga) samt företag och andra juridiska personer till exempel dödsbon. Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

Hur mycket pengar omfattas

Upp till 950 000 kronor per person och institut är skyddade. Du kan också i vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor för insättningar som är kopplade till särskilda livshändelser, t.ex. om du sålt en bostad. 

Flera personer delar konto

Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig. Två personer som delar på ett konto kan alltså få upp till 950 000 kronor var från det gemensamma kontot.

Även tilläggsbeloppet gäller per person och institut.

Kund i filial utomlands

För insättare i filialer i ett annat EU-land till svenska institut gäller filiallandets ersättningsbelopp, till exempel 85 000 pund i Storbritannien och 100 000 euro i Finland. För svenska filialer i Norge gäller motsvarande 100 000 euro.

Läs mer 

Insättningsgarantin, pdf