Frågor och svar om insättningsgarantin

 1. Hur vet jag vilka institut och konton som omfattas av insättningsgarantin?
 2. Vad händer med mina pengar om mitt institut får tillståndet indraget?
 3. När träder insättningsgarantin in?
 4. Hur stort belopp är skyddat?
 5. Vilka insättningar kopplade till särskilda livshändelser omfattas av högre ersättningsbelopp?
 6. Om jag har konton i flera olika institut, hur omfattas jag då av insättningsgarantin?
 7. Hur fungerar insättningsgarantin om jag delar ett konto?
 8. Gäller insättningsgarantin endast privatpersoner?
 9. Hur omfattas klientmedelskonton?
 10. Vilket skydd gäller för filialer?
 11. Kommer ersättningsbeloppet på 950 000 kronor ändras om kronan förstärks eller försvagas mycket mot euron?

1. Hur vet jag vilka institut och konton som omfattas av insättningsgarantin?

Banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag (institut) med tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kunders pengar på konto omfattas automatiskt av insättningsgarantin. Garantin är obligatorisk för dessa institut.

Här kan du söka på institut och konton som omfattas av insättningsgarantin.

2. Vad händer med mina pengar om mitt institut får tillståndet indraget?

De insättningar du har gjort i ett anslutet institut som får tillståndet indraget omfattas fortfarande av insättningsgarantin.

3. När träder insättningsgarantin in?

Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om staten hanterar ett krisdrabbat institut genom så kallad resolution.

När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig och ser till att du får din ersättning utbetald. Det är bara om du vill ansöka om tilläggsbelopp som du behöver kontakta oss (se fråga 5).

4. Hur stort belopp är skyddat?

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. Man kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Ansökan om tilläggsbelopp görs först efter att ett ersättningsfall har inträffat.

Ersättningsbeloppet på 950 000 kronor gäller för insättare i Sverige. Om du har pengar på konto i en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land är det filiallandets ersättningsbelopp som gäller, till exempel 85 000 pund i Storbritannien och 100 000 euro i Finland. För filialer i Norge gäller motsvarande 100 000 euro.

5. Vilka insättningar kopplade till särskilda livshändelser omfattas av högre ersättning?

Om du har mer än 950 000 kronor i ett institut kan du i vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Det kan gälla om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Tilläggsbeloppet gäller i 12 månader från att insättningen gjorts.

Du kan ansöka om tilläggsbeloppet först efter att ett ersättningsfall inträffat. I ansökan ska du visa att insättningen avser en sådan händelse som ger dig rätt till ett tilläggsbelopp och att insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna.

6. Om jag har konton i flera olika institut, hur omfattas jag då av insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller per person och institut. Har du konton i flera olika anslutna institut så omfattas du upp till det maximala beloppet i vart och ett av instituten.

7. Hur fungerar insättningsgarantin om jag delar ett konto?

Insättningsgarantin gäller per person och institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Exempel: Två personer delar på ett konto. De kan få upp till 950 000 kronor var från deras gemensamma konto. Har personerna ytterligare konton i samma institut kan de ändå inte få ut mer än 950 000 kronor per person.

8. Gäller insättningsgarantin endast privatpersoner?

Insättningsgarantin gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer (till exempel dödsbon). Finansiella institut, landsting, kommuner och statliga myndigheter kan dock inte få ersättning.

9. Hur omfattas klientmedelskonton?

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in av exempelvis en advokatbyrå eller ett värdepappersbolag för flera kunders räkning på samma konto. Huvudregeln för ett klientmedelskonto är att de bakomliggande ägarna till pengarna vardera kan få ersättning upp till det maximala beloppet.

10. Vilket skydd gäller för filialer?

Om du har pengar på konto i en filial till ett utländskt institut i Sverige är det insättningsgarantin i institutets hemland som gäller. Om den svenska insättningsgarantin är mer generös än hemlandets finns en möjlighet för det utländska institutet att ansluta sig till det svenska systemet. Mellanskillnaden skyddas då av den svenska insättningsgarantin.

Om du har pengar på konto i en filial till ett svenskt institut i ett annat EES-land har du rätt till ersättning från den svenska insättningsgarantin. För EU-filialer till svenska institut uppgår det högsta ersättningsbeloppet till det belopp som gäller i filiallandet, till exempel  85 000 pund i Storbritannien och 100 000 euro i Finland. För svenska filialer i Norge gäller också 100 000 euro.

Dotterbolag omfattas av insättningsgarantin i det land där institutet är registrerat.

11. Kommer ersättningsbeloppet på 950 000 kronor ändras om kronan förstärks eller försvagas mycket mot euron?

Från den 1 juli 2016 har det högsta ersättningsbeloppet på motsvarande 100 000 euro fastställts i svenska kronor till 950 000 kronor. Enligt det EU-direktiv som bestämmer det harmoniserade ersättningsbeloppet som ska gälla inom EES måste de länder som fastställer beloppet i annan valuta än euro vart femte år kontrollera att det nationella beloppet fortfarande uppgår till motsvarande 100 000 euro (differens får uppgå till högst 5 000 euro). Om beloppet avviker med mer än motsvarande 5 000 euro ska beloppet ändras. I Sverige beslutas ett nytt belopp av riksdagen och kräver att lagen ändras.