Insättningsgarantin

Insättningsgarantin skyddar pengar insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag (institut).

Skyddet innebär att du får ersättning av staten om det institut där du har dina pengar går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Instituten som är anslutna till garantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

Här kan du söka på institut och konton som omfattas.

Upp till 950 000 kronor är skyddade

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut. Ersättningsbeloppet i kronor gäller för insättare i Sverige.

Om du har pengar i en filial till ett svenskt institut i ett annat EU-land gäller det landets ersättningsbelopp.

Möjlighet till högre ersättning i vissa fall

Man kan också ansöka om ett tilläggsbelopp (upp till 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Ansökan om tilläggsbelopp görs först efter att ett ersättningsfall inträffat.

Skyddet bidrar till finansiell stabilitet

Med ett starkt konsumentskydd kan insättare känna sig trygga även i tider av finansiell oro. Det minskar risken för att många tar ut sina pengar samtidigt och bidrar därmed till stabilitet i det finansiella systemet.

Insättningsgarantin infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EU-direktiv.

Instituten betalar avgifter

Insättningsgarantin finansieras genom avgifter från de anslutna instituten som placeras i en fond. Insättningsgarantifondens värde uppgick till 41,8 miljarder kronor per 31 december 2018.