Prövning av kontovillkor

Ett institut som omfattas av insättningsgarantin och tar emot insättningar ska ansöka om prövning om kontoslaget omfattas av insättningsgaranti.

Ansökan för nya eller ändrade kontoslag

En ansökan om prövning ska göras om institutet avser att införa ett nytt kontoslag som ska användas för att ta emot insättningar. Samma sak gäller vid ändring av avtalsvillkor på ett redan existerande kontoslag. Undantaget är om det är uppenbart att ändringen saknar betydelse för frågan om kontoslaget omfattas av insättningsgarantin.

Handläggningstiden är i normalfallet 15-20 arbetsdagar. Handläggning påbörjas inte innan betalning inkommit.

Ansökningsblankett med tillhörande instruktioner.
Tänk på att namnet på kontoslaget som uppges på ansökningsblanketten kommer att visas på Riksgäldens hemsida. Vi rekommenderar därför att använda samma namn som används för att  marknadsföra kontot.

Investeringssparkonto

Från den 1 januari 2012 har institut möjlighet att erbjuda investeringssparkonton. Ansökan om prövning om kontanta medel på kontoslaget omfattas av insättningsgarantin ska göras till Riksgälden.

Ansökningsblankett med tillhörande instruktioner
Tänk på att namnet på kontoslaget som uppges på ansökningsblanketten kommer att visas på Riksgäldens hemsida. Vi rekommenderar därför att använda samma namn som används för att  marknadsföra kontot.

Kontovillkor på andra språk än svenska

Följande gäller för kontovillkor som anges på annat språk än svenska:

1. för kontovillkor som är skrivna på engelska krävs ingen översättning;

2. för kontovillkor som är skrivna på annat språk än svenska eller engelska kan översättning ske antingen till svenska eller engelska.

Översättningar ska göras av en auktoriserad översättare.

Avgifter för ansökan om prövning

Ett institut som ansöker om prövning ska betala en ansökningsavgift. Avgiftens storlek är 2 000 kr per kontoslag och kommer att faktureras med 10 dagars betalningsvillkor.

Avgiften tas ut enligt förordningen (2011:834) om insättningsgaranti (riksdagen.se).

Ändra namn på förhandsprövat kontoslag

Riksgälden rekommenderar att instituten anmäler om man avser att lansera ett förhandsprövat kontoslag under nytt namn.

Önskar ett institut ändra namn på ett befintligt förhandsprövat kontoslag krävs ingen ny ansökan förutsatt att villkoren i övrigt lämnas oförändrade. Kontakta Riksgälden på ig@riksgalden.se.

Avsluta förhandsprövat kontoslag

Institutet som önskar avsluta ett kontoslag bör anmäla till Riksgälden att kontoslaget avslutats och att inga kvarvarande innehavare av kontoslaget finns. Riksgälden plockar då bort kontoslager från hemsidan.

Ansökan

Ansökan om prövning av kontovillkor

Lagen

3a §  lagen om insättningsgarantin

Har du frågor?

E-post ig@riksgalden.se 
Telefon 08  613 52 00