Avgifter till investerarskyddet

Institut som omfattas av investerarskyddet betalar en årlig administrativ avgift och en avgift för inträffade ersättningsfall.

Den administrativa avgiften är lika för alla institut. Den sammanlagda avgiften som togs ut av instituten för 2017 var 1 128 466 kronor.

Vid ersättningsfall beräknas avgiften separat.

Avgifter för ersättningsfallet CTA

Instituten ska betala en avgift för ersättningsfallet som uppstod när CTA Lind & Co Scandinavia AB (CTA) gick i konkurs den 16 juni 2004.

Riksgälden har tagit fram den avgiftsmodell som ska användas efter att ha utrett frågan och tagit emot synpunkter i en remissrunda.

Hösten 2010 lämnade de anslutna instituten uppgifter till Riksgälden. Uppgifterna är grunden för beräkning av avgifterna. Den 17 juni 2011 beslutade Riksgälden om avgiftsuttag från instituten grundat på de inkomna uppgifterna. Avgiftsuttaget avser upplupna kostnader fram till och med 31 mars 2011.

Avgiftsuttaget har inte avslutats då flera institut överklagat avgiften till förvaltningsrätten. Riksgäldens kostnader för rättsprocesserna kommer att täckas genom kompletterande avgifter från instituten. I det fall Riksgälden förlorar processerna kan hela eller delar av avgiftsuttaget behöva göras om.

Avgiftsuttag 2015

Den 2 oktober 2015 beslutade Riksgälden om avgifterna avsende finansiering av återstående kostnader om ca 9,5 miljoner kronor som uppstått under perioden från och med den 1 maj 2011 fram till och med 31 december 2014. Under förutsättning att inga ytterligare kostnader uppstår och att samtliga avgifter inbetalas enligt Riksgäldens beslut, är det Riksgäldens bedömning att samtliga kostnader avseende ersättningsfallet CTA därmed har finansierats. Under dessa förutsättningar är det därför Riksgäldens bedömning att ytterligare avgiftsuttag avseende ersättningsfallet CTA utöver de nu aviserade avgifterna inte är nödvändigt.

Informationsbrev om avgifter för ersättningsfallet CTA Lind & Co Scandinavia AB

Enklare avgiftsmodell i framtiden

Riksgälden har i en skrivelse till regeringen begärt att lagstiftningen ska ses över, med sikte på att ta fram en enklare modell för hur avgifterna för investerarskyddet ska beräknas.

Riksgäldens skrivelse till regeringen

Läs mer om CTA-avgiften

Skrivelse om lagändring

Brev till regeringen