Ansökan om topping-up

Topping-up kallas också för komplettering. Institut kan ansöka om kompletterande insättningsgaranti eller investerarskydd eftersom ersättningsnivåerna kan skilja sig åt i olika länder.

Utländskt institut i Sverige

Filialer till utländska institut inom eller utanför EES kan i vissa fall ansöka om att tillhöra den svenska insättningsgarantin eller det svenska investerarskyddet med sitt eget lands garanti i botten.

Topping-up till insättningsgarantin och investerarskyddet svarar för skillnaden mellan ersättningsnivån eller omfattning enligt hemlandets garanti och den svenska nivån.

Insättningsgarantin ger ersättning på högst 950 000 kronor per kund och institut och investerarskyddet ger maximal ersättning om 250 000 kronor per kund och institut.

Regeringen har möjlighet att utvidga den svenska insättningsgarantin till kreditinstitut med filial i Sverige där hemlandets insättningsgaranti inte kan infrias fullt ut.

Ansökan om topping-up ska göras hos Riksgälden. För utförligare information kontakta Riksgälden på ig@riksgalden.se.

Svenskt institut i utlandet

Filialer till svenska institut i utlandet kan ansöka om topping-up om garantin eller skyddet har större omfattning i ett annat land än Sverige. Då ska ansökan göras till den organisation som ansvarar för garantin eller skyddet i det aktuella landet.

Om insättningsgarantin i ett annat EES-land har ett mer omfattande skydd eller ger högre ersättning för tilläggsbelopp (”temporary high balances”) enligt artikel 6.2 i insättningsgarantidirektivet och filiallandets insättningsgaranti inte tillåter topping-up, kan filialer till svenska institut ansöka om sådan topping-up hos Riksgälden.