Emissionsbeslut

Riksgäldens policy är att skapa förutsägbarhet och transparens i upplåningen. Emissionerna fördelas mellan instrument och löptider beroende på lånebehov, löptidsmålet och behovet att bidra till likviditeten i våra benchmarklån. Den ungefärliga fördelningen annonseras i Statsupplåning – prognos och analys.

Inför varje auktion i statsobligationer, realobligationer respektive statsskuldväxlar beslutas vilken löptid som ska emitteras. Detta beslut baseras på en intern låneplan som tas fram i samband med vår prognos. Återförsäljare och investerare har möjlighet att lämna synpunkter inför auktionsbesluten. Vi för dock ingen dialog med våra motparter inför emissionsbesluten. Kommunikationen är värdefull för oss men vi tar endast emot synpunkter.

Statsobligationer

När det gäller statsobligationer följer vi i normalfallet låneplanen – det ska inte finnas möjlighet för enskilda aktörer att påverka våra emissionsbeslut. I vissa lägen kan det dock finnas samstämmiga bedömningar om att vissa löptider absolut bör undvikas. Det kan också förekomma att löptidsmålet tvingar fram ändringar gentemot låneplanen. Vi har då möjlighet, om vi finner det klart motiverat, att göra avvikelser från låneplanen. Avvikelser är relativt sällsynta.

Realobligationer

Vi gör en explicit intern låneplan även för realobligationer och tillämpar den på i stort sett samma sätt som för nominella statsobligationer. Vi kommer att tillämpa låneplanen för realobligationer med något större flexibilitet. Men även här krävs det relativt entydiga bedömningar för att vi ska avvika.

Statsskuldväxlar

Beslut om statsskuldväxelemissioner baseras också på en låneplan. Den styrs dels av vår lånepolicy som innebär att vi emitterar en sexmånadersväxel varje IMM-månad (mars, juni, september och december) och en tremånadersväxel de övriga månaderna, dels av vårt kortfristiga finansieringsbehov som varierar mellan månaderna. Upplåningen i statsskuldväxlar varierar beroende på säsongsmässiga variationer i finansieringsbehovet. Växelförfallen är koncentrerade till IMM-månaderna, vilket bidrar till relativt stor växelupplåning vid auktionerna under just dessa månader.

Vår kortsiktiga finansieringsprognos revideras löpande till följd av oväntade förändringar i våra kassaflöden. I praktiken styrs volymer och delvis även val av löptider av det aktuella finansieringsbehovet. Låneplanen måste därför successivt revideras. Utrymmet för att ta hänsyn till marknadsläget är därför begränsat: vi emitterar inte större volymer än vad som motsvarar lånebehovet. Precis som vid obligationsemissionerna har vi en viss flexibilitet och kan göra vissa avvikelser från låneplanen om det till exempel finns samstämmiga bedömningar om att vissa löptider bör undvikas.