Repor

Riksgälden har ett marknadsåtagande på repomarknaden men vi har också möjlighet att använda repor mer aktivt då vi själva har ett överskott av kronor och utländsk valuta.

Vårt marknadsåtagande innebär att vi tillgodoser marknadens behov av statspapper. Räntan på reporna sätts i förhållande till Riksbankens reporänta och vi gör dem oavsett vårt kassamässiga behov.

Vi har dessutom möjlighet att agera mer aktivt vid överskott. Vi kan göra omvända repor i statspapper eller bostadsobligationer alternativt göra trepartsrepor.

Omvända repor

En omvänd repa innebär att vi lånar ett papper och placerar pengar under en given tid. Vid förfall lämnar vi tillbaka pappret och får tillbaka pengarna inklusive en räntekompensation. Vi gör omvända repor i statspapper och bostadsobligationer.

Trepartsrepor

En trepartsrepa är en repa som sker mellan två parter men avvecklas av en tredje part. Syftet med att ha en tredje part involverad är att öka säkerheten i transaktionen. Den tredje parten säkerställer att säkerheter i enlighet med vårt avtal med motparten levereras till vårt konto. Den tredje parten matchar säkerheter mot pengar innan transaktionen går igenom.

Huvuddelen av transaktionerna sker i euro och amerikanska dollar men vi kan också placera i svenska kronor.