Likviditetsförvaltning

I likviditetsförvaltningen säkrar vi att statens betalningar görs i tid och till så låga kostnader som möjligt – utan att riskerna blir för stora. Vi arbetar också för att förbättra likviditeten på marknaden och minska risken för eventuella störningar.

Statens in- och utbetalningar ger ett dagligt under- eller överskott som ska finansieras alternativt placeras. Det dagliga underskottet är i genomsnitt på 1520 miljarder kronor men kan vara så stort som 50 miljarder. Normalt har vi överskott en fjärdedel av dagarna och detta kan variera mellan 10 och 40 miljarder.

Instrument

Underskotten finansieras främst med hjälp av korta statsskuldväxlar, certifikat (commercial papers) och bankplaceringar (deposits). När vi ska placera överskott använder vi oss främst av repor, certifikat och bankplaceringar.

I utländsk valuta

Riksgälden hanterar inte bara betalningar i kronor. Förfallande valutalån och räntebetalningar på valutaskulden måste betalas i utländsk valuta. Vid sådana betalningar växlas kronor till rätt valuta. Vi parerar alltså även in- och utflöden på våra valutakonton inom likviditetsförvaltningen.

Jämn fördelning

Förfallande valutalån och valutaupplåning är inte jämnt fördelade över tiden. Den därigenom uppkomna valutakursrisken vid exempelvis betalningar av förfallande lån hanteras med hjälp av valutaterminer. Vi arbetar för att uppnå en jämn nettoväxlingsbana. Med nettoväxling menar vi nettot av statens räntebetalningar, upplåning, förfall och terminer.

Med utgångspunkt från våra behov kan vi antingen i förväg köpa utländsk valuta på termin, eller köpa utländsk valuta vid förfall och samtidigt sälja valutan på termin. Detta för att jämna ut valutaexponeringen över året.

Dagligt upplåningsbehov för en typmånad

Dagligt upplåningsbehov för en typmånad, graf

(klicka på bilden för större version)

Mer om likviditetsförvaltning

Statens likviditetsförvaltningStatens likviditetsförvaltning, artikel ur Statsupplåningsrapport 2005:1, pdf, 1 MB (öppnas i nytt fönster)