Aktiv positionstagning

Vid sidan av den ordinarie finansieringen av statsskulden bedriver vi aktiv positionstagning i utländsk valuta. Det innebär att vi tar ränte- och valutapositioner inom ramen för de risklimiter som fastställs av vår styrelse. En vinst i den aktiva positionstagningen minskar statens räntekostnader med samma belopp.

I den aktiva positionstagningen arbetar vi utefter vår tro om den internationella marknadens utveckling och tar positioner i derivatinstrument. Instrumenten som används är räntefutures, ränteoptioner, ränteswappar, swaptioner, valutaterminer och valutaoptioner. Tillåtna valutor är euro, amerikanska dollar, australiensiska dollar, kanadensiska dollar, japanska yen, brittiska pund, schweizerfranc och norska kronor.

Riktlinjer

Den löpande aktiva positionstagningen styrs av ett regelverk som begränsar de risker vi kan ta. Vårt riskmandat är är 300 miljoner kronor i termer av dagligt 95 procentigt Value-at-Risk (VaR). Mandatet kompletterats med begränsningar för valuta- och räntepositioner. En enskild valutaposition får inte motsvara mer än 6 procent av förvaltat skuldbelopp. Räntepositioner får inte påverka den totala durationen på den förvaltade skulden med mer än 0,6 år i varje enskild valuta och 0,9 år totalt. Basen för mandatet är motsvarande 200 miljarder kronor.