Policy och regelverk

Det övergripande målet för statsskuldförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna för skulden utan att ta för stora risker. Målet har riksdagen slagit fast i lag.

Statsskulden förvaltas enligt riktlinjer som regeringen lägger fast årligen efter förslag från oss. Riktlinjerna fastställer hur statsskulden ska fördelas mellan olika skuldslag och hur lång löptid den i genomsnitt ska ha. Vi uppnår målen för andelar och löptid, vår benchmark, dels genom att anpassa upplåningen, dels med hjälp av derivattransaktioner.

Huvuddelen av statsskulden, cirka 75 procent, är lån på kapitalmarknaden och utgörs av nominella och reala statsobligationer samt obligationer utställda i utländsk valuta. Drygt 5 procent tas upp på privatmarknaden och resterande är penningmarknadslån, huvudsakligen statsskuldväxlar.

Policy och marknadsåtaganden

Vår policy är att vara öppna och transparenta med hur vi planerar att låna. Vi publicerar prognoser för nettolånebehovet och upplåningen tre gånger om året. Upplåningen i kronor följer ett förutsägbart schema. Vi strävar efter en bred internationell investerarbas för att få så låga upplåningskostnader som möjligt.  

Aktiv positionstagning

Riksgälden bedriver även aktiv positionstagning i utländsk valuta. Den aktiva positionstagning syftar till att sänka kostnaderna för statsskulden genom att öka exponeringen i de valutor och löptider som ger lägst kostnader.