Statspapper


Riksgälden har en diversifierad upplåningsstrategi.

Statsobligationer är Riksgäldens största och viktigaste låneinstrument. Statsobligationerna prioriteras därför framför andra instrument i upplåningen.

Upplåning i realobligationer utgör ett komplement till upplåningen i statsobligationer.

Statsskuldväxlar används för att hantera säsongsmässiga svängningar i nettolånebehovet samt prognosavvikelser.

Riksgälden ger också ut obligationer i utländsk valuta för att finansiera statsskulden. Syftet är framför allt att bredda investerarbasen och säkerställa en god låneberedskap.