Underskott för staten i juni

6 juli 2018 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,9 miljarder kronor. Skillnaden berodde främst på lägre nettoutlåning till myndigheter.

Statens primära saldo blev 0,7 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på att skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras främst av högre inlåning från bland andra Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden uppgick till 3,2 miljarder kronor, vilket var 0,1 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2018 visade statens betalningar ett överskott på 83,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 231 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
  Utfall   jun. Prognos jun. Diff. jun. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Nettolånebehov 17 275 18 900 -1 625 -1 625 -83 825
Primärt saldo3 21 624 20 966 658 658 -95 123
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -7 476 -5 315 -2 161 -2 161 2 585
Räntor på statsskulden 3 127 3 249 -122 -122 8 713
 - Ränta på lån i svenska kronor 4 259 4 071 188 188 12 449
 - Ränta på lån i utländsk valuta -8 -12 4 4 -912
 - Realiserade valutakursdifferenser -1 123 -810 -313 -313 -2 824
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos   (juni 2018).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens   internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Sveriges statsskuld juni 2018

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.