Överskott för staten i april

18 maj 2018 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,6 miljarder kronor.

Statens primära saldo blev 3,0 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på högre utgifter från ett antal myndigheter och att Riksbankens inleverans av överskott till staten betalades i början av maj i stället för i april som beräknat. Samtidigt blev skatteinkomsterna cirka 3 miljarder kronor högre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2018 visade statens betalningar ett överskott på 74,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 229 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 8 juni, kl. 09.30.

Kontakt

Tord Arvidsson, analytiker, 08 613 47 53

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94

 

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)

 

Utfall   apr.

Prognos   apr.

Differens   apr.

Ack.   diff.2

Utfall   12-mån

Nettolånebehov

-2 818

-4 572

1 754

2 307

-74 030 

Primärt saldo3

420

-2 615

3 035

5 494

-82 486

Nettoutlåning   till myndigheter m.fl.4

-3 595

-2 777

-818

-2 566

-1 057

Räntor   på statsskulden

357

821

-464

-621

9 513

  - Ränta på lån i svenska kronor

608

624

-16

-161

12 556

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-264

-85

-179

-214

-989

  - Realiserade valutakursdifferenser

14

282

-268

-245

-2 054

1Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2018).

3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

4 Nettot av myndigheters med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.