Överskott för staten i mars

7 april 2016 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster.

Skatteinkomsterna var cirka 6 miljarder kronor högre än prognos. Avvikelsen beror på högre kompletteringsbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det berodde främst på lägre utlåning till Svenska Kraftnät än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2016 visade statens betalningar ett överskott på 15 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 321 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 9 maj, kl. 09.30.

Kontakt

Håkan Carlsson, analytiker, 08 613 47 33
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov¹ (miljoner kronor)
   Utfall   mars Prognos mars Differens  mars Ack. diff.2 Utfall    12-mån
Nettolånebehov -8 929 -2 035 -6 894 -4 939 -15 391
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 -9 320 -3 080 -6 240 -6 088 -34 042
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -2 222 -1 023 -1 199 1 209 4 095
Räntor på statsskulden 2 613 2 068 545 -61 14 556
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 898 2 945 -1 047 -1 327 12 335
  - Ränta på lån i utländsk valuta 252 -16 268 275 29
  - Realiserade valutakursdifferenser 463 -861 1 324 991 2 192
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (februari 2016).
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

Sveriges statsskuld mars 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.