Överskott för staten i juli

5 augusti 2016 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,7 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,7 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att skatteinkomsterna blev högre än prognos.

Utfallet för Riksgäldens nettoutlåning var –3,9 miljarder kronor och räntebetalningarna på statsskulden uppgick till –0,2 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2016 visade statens betalningar ett överskott på 56 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 311 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september, kl. 09.30.

Kontakt

Göran Robertsson, analyschef, 08 613 46 06
Jonna Engwall, kommunikatör, 08 613 45 57

 

Statens nettolånebehov¹  (miljoner kronor)
  Utfall juli Prognos juli Differens juli Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Nettolånebehov -3 725 1 738 -5 463 -7 226 -55 948
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 351 5 849 -5 498 -7 607 -65 351
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. -3 851 -3 922 71 486 -2 997
Räntor på statsskulden -225 -189 -36 -105 12 400
  - Ränta på lån i svenska kronor 426 608 -182 -157 13 298
  - Ränta på lån i utländsk valuta -39 -33 -6 47 219
  - Realiserade valutakursdifferenser -612 -764 152 5 -1 117
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.     
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (juni 2016).    
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.

Sveriges statsskuld juli 2016, pdf

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.