Små förändringar av lånebehovet

18 juni 2013 - Pressmeddelande

Statens nettolånehov ökar med 18 miljarder kronor till 183 miljarder kronor i jämförelse med Riksgäldens prognos i februari. Nästa år beräknas nettolånebehovet uppgå till 65 miljarder kronor. Det är 2 miljarder kronor mer än i förra prognosen. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad.

Tillväxten i ekonomin är fortsatt måttlig och bruttonationalprodukten, BNP, växer med 1,5 procent i år och 2,4 procent 2014.

– I förhållande till övriga Europa är det starka siffror. Tillväxten borgar för fortsatt stabila statsfinanser, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Det ökade lånebehovet beror framför allt på att Riksbanken har utnyttjat ett större utrymme än väntat för lån till valutareserven motsvarande 10 miljarder kronor. Vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till cirka 200 miljarder kronor i slutet av maj. Det motsvarar den totala ram Riksgälden har för att ta upp lån i utländsk valuta för Riksbankens räkning.

Statens nettolånebehov och statsskulden (miljarder kronor)
2012 2013 2014
Nettolånebehov 25 183 65
Statsskulden 1 153 1 337 1 398
Statsskulden som andel av bruttonationalprodukten (BNP)  32,4% 36,5% 36,8%
Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 28,9% 30,2% 30,7%

Upplåningen i statsobligationer ligger kvar på 74 miljarder kronor 2013 och 84 miljarder kronor 2014. Merparten av emissionerna sker i den tioåriga löptiden. Riksgälden planerar för närvarande inga emissioner i längre obligationer. Emissionsvolymen i realobligationer ökar från 12 miljarder kronor i år till 15 miljarder kronor 2014.

Upplåning fördelat över skuldslag (miljarder kronor)
201220132014
Statsobligationer 59 74 84
Realobligationer 7 12 15
Statsskuldväxlar 105 130 150
Obligationer i utländsk valuta 35 137 73
varav vidareutlåning till Riksbanken 35 124 40

Frågor besvaras av:
Magdalena Belin, investerarkontakter, telefon 08-613 52 28
Linda Rudberg, presskontakter, telefon 08-613 45 38 

Statsupplåning, Prognos och analys 2013:2