Överskott för staten i november

6 december 2013 - Pressmeddelande

Statens betalningar visade ett överskott på 13,0 miljarder kronor i november vilket var 7,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos från oktober. Det beror främst på högre skatteinkomster och lägre vidareutlåning till Riksbanken.

Nettot av myndigheternas löpande betalningar blev 5,0 miljarder kronor högre än prognosen. Merparten av avvikelsen förklaras av statens skatteinkomster som blev 3,5 miljarder kronor högre än prognosen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det förklaras i huvudsak av lägre vidareutlåning till Riksbanken då lån som förföll i november inte refinansierades fullt ut.

Räntebetalningarna på statsskulden utvecklades i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med november 2013 visade statens betalningar ett underskott på 114,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 217 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 10 januari, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Sveriges statsskuld november 2013

 

Statens lånebehov (miljoner kr)
November
2012
November
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -8 171 -12 998 114 300
  Primärt lånebehov -8 557 -13 593 100 071
  Räntor på statsskulden 386 595 14 228
  - Ränta på lån i svenska kronor 295 894 24 261
  - Ränta på lån i utländsk valuta 420 182 850
  - Realiserade valutakursdifferenser -330 -481 -10 883