Budgetbalans trots svag konjunktur

6 mars 2012 - Pressmeddelande

Statens budget är stort sett i balans de kommande två åren trots svagare tillväxt. Underskottet i år blir måttliga 11 miljarder kronor för att nästa år ge ett blygsamt överskott på 3 miljarder kronor, enligt Riksgäldens senaste prognos. Den ekonomiska inbromsningen får alltså ett begränsat genomslag på både statsfinanser och upplåning.

Vår nya prognos för budgetsaldot 2012 visar ett underskott på 11 miljarder kronor. För 2013 räknar vi med ett överskott på 3 miljarder kronor.

Svag inhemsk efterfrågan och svag efterfrågan på våra viktigaste exportmarknader försämrar tillväxtutsikterna i år och arbetslösheten stiger. Det påverkar statsfinanserna genom minskade skatteinkomster och ökade arbetsmarknadsutgifter.

Vår prognos bygger på att det blir en ordnad om än utdragen hantering av skuldproblematiken i euroområdet och att förtroendet för ekonomin successivt växer under loppet av 2012.

I takt med att förtroendet återvänder kommer konsumtion och investeringar att återhämta sig och ekonomin börjar växa snabbare. Fortsatta besparingar i euroområdet riskerar dock att begränsa takten i återhämtningen.

Statens upplåning ökar något

Statens upplåning ökar med 33 miljarder kronor i år och 27 miljarder kronor nästa år jämfört med föregående prognos eftersom konjunkturen utvecklas något svagare än vi tidigare räknade med. Nominella statsobligationer svarar för hälften av ökningen. Upplåningen i statsskuldväxlar blir också större. Även upplåningen i obligationer i utländsk valuta ökar något eftersom upplåning för vidareutlåning till Riksbanken i större utsträckning kommer att göras på kapitalmarknaden.

Ökad upplåning i statsobligationer

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer ökar med 15 miljarder kronor till
50 miljarder kronor 2012 jämfört med oktoberprognosen. Under 2013 planerar vi att låna 53 miljarder kronor i statsobligationer, en ökning med 20 miljarder kronor.

Anpassningen till den större lånevolymen sker genom att vi utökar antalet auktioner. De auktionstillfällen som togs bort då vi reviderade ned upplåningsprognosen under förra året lägger vi nu tillbaka. Vi planerar att behålla emissionsvolymen på 2,5 miljarder kronor per auktion under 2012 och 2013.

I stort sett oförändrad statsskuld

Statsskulden blir cirka 20 miljarder kronor större 2012 jämfört med vår förra prognos. Vid slutet av 2012 räknar vi med att statsskulden blir 1 143 miljarder kronor eller 32,8 procent av BNP.  2013 blir skulden i stort sett oförändrad även om den i procent av BNP fortsätter att falla.

Frågor besvaras av:

Håkan Carlsson, budgetprognos, telefon 08 613 47 33

Thomas Olofsson, upplåning, telefon 08 613 47 82

Statsupplåning, Prognos och analys 2012:1Läs Statsupplåning 2012:1, pdf (öppnas i nytt fönster)