Ny 20-årig nominell statsobligation syndikeras

21 december 2011 - Pressmeddelande

Riksgälden har efter en dialog med återförsäljare och investerare gjort bedömningen att det finns ett tydligt intresse för en ny statsobligation med 20-årig löptid.

För att skapa likviditet i det nya lånet bör volymen snabbt komma upp till 10-20 miljarder kronor. Eftersom vårt lånebehov är begränsat kommer introduktionen att göras genom byten. En kandidat för ett byte är statsobligationen SGB 1047 5% 1 Dec 20.

För att effektivt skapa tillräcklig likviditet avser vi att bilda ett syndikat för försäljningen. Samtliga återförsäljare kommer att bjudas in att delta. Det blir syndikatets uppgift att ta fram förslag till förfallodag, volym, pris och försäljningsdag.

Riksgälden använder syndikering när vi ger ut obligationer i utländsk valuta. Det är en standardmetod som ofta används internationellt vid upplåning av större volymer. Syndikering användes också när vi introducerade den 30-åriga obligationen SGB 1053 3.5% 30 Mar 39.

En ny 20-årig nominell obligation bidrar också till en förbättrad likviditet i den reala obligationsmarknaden, eftersom den kommer utgöra en ytterligare referenspunkt för realobligation SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28 .

Riksgälden kommer att avvakta med att introducera en 30-årig realobligation. Våra sonderingar har inte indikerat ett tillräckligt intresse, så det är för närvarande inte aktuellt att ge ut en sådan obligation.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Thomas Olofsson, chef skuldförvaltning, 08 613 47 82