Ingen ändring av den långfristiga upplåningen aktuell

4 februari 2011 - Pressmeddelande

Regeringen har meddelat att man har sålt aktier i Nordea för cirka 19 miljarder kronor. Försäljningen av aktierna medför i dagsläget ingen ändring av upplåningen i statsobligationer.

Vi har i vår låneplanering räknat med försäljningsintäkter av statliga tillgångar motsvarande 35 miljarder kronor under 2012. Försäljningen av Nordeaaktier innebär att en del av dessa intäkter kommer tidigare än vi räknat med.

Utgivningen av statsobligationer beror på vår bedömning av upplåningsbehovet under hela perioden 2011 och 2012. I dagsläget har vi inga starka skäl att ändra vår upplåningsprognos för dessa år sammantaget, även om en revidering i ett senare skede inte kan uteslutas.

Intäkterna kommer att hanteras inom ramen för vår likviditetsförvaltning. Det handlar om minskad kortfristig upplåning och under vissa perioder förvaltning av begränsade överskott. En marginell minskning av vissa emissioner i statsskuldväxlar kan också bli aktuell.

Vår prognos från november för budgetöverskottet under 2011 var 18 miljarder kronor. Nästa prognos publiceras den 18 maj. I dagsläget finns det skäl att utgå från att överskottet för 2011 då bedöms bli större.

Frågor besvaras av:

Thomas Olofsson, chef för skuldförvaltning, telefon 08 613 47 82