Statens betalningar gav ett underskott i oktober

5 november 2010 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,6 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 18,1 miljarder kronor.

Skatteinbetalningarna var 3,6 miljarder kronor högre och myndigheternas utbetalningar var sammanlagt 4,2 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntorna på statsskulden var 3,9 miljarder kronor lägre än förväntat. Anledningen är framförallt att kursförlusterna och valutakursdifferenserna blev lägre än beräknat. Att kursförlusterna blev lägre beror på att byten i realobligationer som planerats i oktober gjordes redan i september. För mer information se Riksgäldens pressmeddelande om utfallet för statens betalningar i september.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 10,1 miljarder kronor större än beräknat framförallt till följd av myndigheternas repotransaktioner*.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2010 resulterade statens betalningar i ett underskott på 28 miljarder kronor. Statsskulden var 1 072 miljarder kronor den 31 oktober.

Utfallet för november publiceras den 7 december 2010, kl. 09.30.

Riksgäldens nya årsprognoser för 2010 och 2011, tillsammans med vår första prognos för 2012, publiceras den 16 november, kl. 09.30.

 

Frågor besvaras av:
Eric Morell, telefon 08 613 47 71

 

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statsobligationer med återköpsavtal. De kan placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. De kan även köpa obligationer med återförsäljningsavtal. Om de använder likviden när de sålt statsobligationer med återköpsavtal till att köpa obligationer med återförsäljningsavtal så påverkas inte vår inlåning. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)