Statens betalningar visade ett underskott på 2,4 miljarder kronor i april

8 maj 2009 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett underskott på 2,4 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 12,0 miljarder kronor. Skillnaden beror på tillfälliga betalningar inom Riksgäldens nettoutlåning som är beaktade i vår prognos för helåret, men som gjordes tidigare än beräknat. Underliggande betalningar som skatter och utgifter för myndigheter utvecklades något bättre än prognos.

 
Skatteinbetalningarna i april blev 5 miljarder kronor högre än prognos. Vi bedömer att det främst är fyllnadsinbetalningar avseende föregående år. Samtidigt blev utdelningarna från statens aktier 2 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket är en omfördelning mellan månader. Övriga betalningar utvecklades ungefär som prognos.
 
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 19 miljarder högre än beräknat. Myndigheternas repotransaktioner* påverkade nettoutlåningen med 13 miljarder kronor mer än beräknat. Statens deltagande i Nordeas nyemission ökade också nettoutlåningen. De 5,6 miljarder kronor som staten gick in med betalades från stabilitetsfonden i Riksgälden. Varken myndigheternas repotransaktioner eller nyemissionen i Nordea påverkar vår bedömning för helåret då de finns med i prognosen för andra månader.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Skillnaden beror på valutakursvinster och att överkurserna vid emission av obligationer blev större än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med april 2009 var överskottet 83 miljarder kronor. Statsskulden var 1 040 miljarder kronor den 30 april.
 
Utfallet för maj publiceras den 5 juni 2009, kl. 9.30. Nya reviderade prognoser för 2009 och 2010 publiceras den 16 juni 2009.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)