Statens betalningar visade ett underskott i juni

7 juli 2009 - Pressmeddelande

Statens betalningar visade ett underskott på 102,7 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var 89,3 miljarder kronor. Underskottet blev således 13,4 miljarder kronor större än väntat.

Statens utbetalningar blev 8 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras främst av att skatteutbetalningarna blev 3 miljarder kronor högre än vår prognos. Det beror delvis på att en större del av skatteåterbäringen än vi räknat med betalades ut i juni.
  
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 5 miljarder kronor högre än beräknat. Av det förklaras 3 miljarder kronor av myndigheternas repotransaktioner*. Dessa repotransaktioner påverkar inte vår bedömning för helåret då de finns med i prognosen för andra månader.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,7 miljarder kronor. Det var 0,4 miljarder kronor mer än vår prognos.
 
Det stora underskottet i juni förklaras till stor del av att Riksgälden lånade ut 66 miljarder kronor till Riksbanken med syfte att återställa valutareserven. Utlåningen ingick i vår månadsprognos för juni och orsakade därmed ingen prognosavvikelse.
 
För tolvmånadersperioden till och med juni 2009 var underskottet 30 miljarder kronor. Statsskulden var 1 079 miljarder kronor den 30 juni.
 
Utfallet för juli publiceras den 7 augusti 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)