Budgetöverskott på 135 miljarder kronor 2008

12 januari 2009 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 135,0 miljarder kronor 2008[1]. Det stora överskottet förklaras till stor del av inkomster från försäljningar av statliga bolag. Försäljningarna av Vin & Sprit, Vasakronan och OMX inbringade sammanlagt 77 miljarder kronor under 2008.
 
Riksgäldens senaste prognos för 2008 var ett överskott på 148 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror huvudsakligen på de stödåtgärder till företagssektorn som regeringen genomförde under december.
 
Räntorna på statsskulden blev 33 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än 2007. Skillnaden beror framför allt på valutakursvinster och överkurser vid emission.
 
Statsskulden var 1 119 miljarder kronor i slutet av 2008, vilket är en minskning med 49 miljarder kronor jämfört med 2007. Statsskulden minskade med ett mindre belopp än överskottet i statsbudgeten. Det beror främst på att Riksgäldens kortfristiga placeringar ökade med 55 miljarder kronor. Eftersom skulder och tillgångar redovisas var för sig, blir statsskulden tillfälligt större än vad den annars skulle vara när Riksgälden har placeringar. Samtidigt innebar försvagningen av kronan att valutaskulden ökade med 36 miljarder kronor.
 
Stort underskott i december
Statens betalningar visade ett underskott på 132,6 miljarder kronor i december. Underskottet blev därmed 24,2 miljarder kronor större än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden förklaras huvudsakligen av större utbetalningar från Regeringskansliet, större återbetalningar av skatt och högre nettoutlåning till myndigheter.
 
För att lindra finanskrisens effekter betalade Regeringskansliet ut sammanlagt 8 miljarder kronor i stödåtgärder till företagssektorn under december. Det handlade om kapitaltillskott till Almi Företagspartner och Svensk Exportkredit, samt stödinsatser för fordonsindustrin.
 
Utbetalningarna av överskjutande skatt och återbetalningarna av moms blev sammanlagt 6 miljarder kronor högre än prognostiserat.
 
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 5 miljarder kronor högre än förväntat. Det beror till största delen på mindre amorteringar av lån än väntat från ett antal myndigheter.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 15,2 miljarder kronor, vilket var 1 miljard kronor lägre än prognos.
 
Utfallet för januari publiceras den 6 februari 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
[1] Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2008.

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)