Statens betalningar visade överskott på 19,7 miljarder kronor i november

5 december 2008 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 19,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 19,9 miljarder kronor. Utfallet var alltså helt i linje med prognosen.
 
Även om den totala prognosen var nära utfallet, fanns avvikelser på vissa prognosområden. De största skillnaderna mot prognos gällde Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter samt räntebetalningarna på statsskulden.
 
Nettoutlåningen blev drygt 4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det berodde till en del på att Riksgälden betalade ut 2,4 miljarder kronor till Riksbanken. Detta skedde i samband med att Riksgälden tog över Riksbankens stödlån till Carnegie. Därutöver blev utlåningen till Väg- och Banverket drygt 1 miljard kronor högre än beräknat.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 2,5 miljarder kronor lägre än prognos. Skillnaden förklaras till största delen av valutakursvinster. Riksgälden har placeringar i dollar som stigit i värde då dollarn stärkts. Vi har samtidigt sålt dollar på termin varför den verkliga vinsten på dessa placeringar i slutändan kommer att bli väsentligt mindre.
 
För tolvmånadersperioden från december 2007 till november 2008 var överskottet 183 miljarder kronor. Den 30 november var statsskulden 1 133 miljarder kronor.
 
Utfallet för december samt helårsutfallet för 2008 publiceras den 12 januari 2009, kl. 9.30.
 
Frågor om utfall och prognos besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33
 
Frågor om Carnegie besvaras av:
Daniel Barr, telefon 08 613 46 94
Marja Lång, telefon 08 613 46 54

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)