Statens betalningar gav ett överskott i januari

7 februari 2008 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 25,0 miljarder kronor i januari. Av överskottet beror 23,9 miljarder kronor på myndigheters repotransaktioner* och där tillhörande insättningar på konto i Riksgälden, vilket vi inte hade räknat med. Om man bortser från myndigheternas repotransaktioner var överskottet 1,1 miljarder kronor. Vår prognos var ett överskott på 11,5 miljarder kronor.
  
Skillnaden mellan utfall exklusive myndigheters repotransaktioner och vår prognos var 10,4 miljarder kronor. Ungefär 5 miljarder kronor beror på lägre skatteinkomster och 5 miljarder kronor på högre utgifter. För skatterna bedömer vi att det rör sig om normala månatliga fluktuationer i återbetalningarna av skatt. Bland utgifterna var avvikelsen störst för Försäkringskassan beroende på en reglering av allmän pensionsavgift mellan AP-fonderna och staten. Därutöver blev utbetalningarna från ett antal myndigheter något större än beräknat.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 4,2 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med januari uppgick överskottet till 119 miljarder kronor.
 
Utfallet för februari 2008 publiceras den 7 mars 2008, kl. 9.30.
  
En ny årsprognos för 2008 och en första prognos för 2009 publiceras den 27 februari 2008.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
 
*  Myndigheters repotransaktioner innebär att de säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av lånebehovet. Riksgälden gör prognos på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.


Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)