Riksgäldens extra emissioner i statsskuldväxlar och repor i bostadsobligationer

30 september 2008 - Pressmeddelande
Riksgälden har till dags dato emitterat 93 miljarder kronor i statsskuldväxlar utöver vårt ordinarie låneprogram. Vi avser att fortsätta med de extra auktionerna.
 
Pengarna från emissionerna har placerats hos våra motparter med säkerställda bostadsobligationer som säkerhet (omvända repor i bostadsobligationer) med löptider på uppemot tre månader. Vi har därutöver placerat ca 15 miljarder av vårt löpande överskott på samma sätt. Det innebär att vi totalt placerat ca 108 miljarder kronor med bostadsobligationer som säkerhet.
 
Dessa placeringar ger i sin tur bankerna bättre likviditet och utgör indirekt ett stöd åt bostadsobligationsmarknaden. Vi betraktar omvända repor i bostadsobligationer som säkra placeringar med god avkastning.
 
Som vi tidigare meddelat är vår bedömning att den sammantagna emitterade volymen i de extra auktionerna kommer att uppgå till maximalt 150 miljarder kronor, dvs. ytterligare 57 miljarder kronor. Även dessa kommer att placeras med säkerställda bostadsobligationer som säkerhet.
 
När de växlar vi redan har emitterat förfaller har vi möjligt att förlänga dessa lån genom att på nytt emittera samma volym. Den 15 oktober förfaller ca 35 miljarder kronor i oktoberväxeln. Vi har då möjlighet att emittera samma volym så att den utestående stocken av extra växlar förblir oförändrad. De extra statsskuldväxlarna kommer att avvecklas, men inte förrän marknadsförutsättningarna så tillåter.
 
Vi kommer att gradvis minska emissionsvolymerna i de extra auktionerna. I nuläget är vår bedömning att det kan komma att röra sig om 5 miljarder kronor per tillfälle. Vi kommer att ha åtminstone en extra auktion per vecka. Nedan annonserar vi datum och preliminära volymer för de kommande fem extra auktionerna. Den 17 oktober skulle under dessa förutsättningar den utestående extra växelstocken vara uppe i knappt 118 miljarder kronor för att mot slutet av november kunna uppgå till 150 miljarder kronor. Vi har emellertid flexibilitet att med utgångspunkt från marknadsutvecklingen anpassa våra emissionsvolymer.
 
Datum och preliminära volymer för de kommande auktionerna: (Observera att volymerna ska ses som en illustration av våra planer och kan justeras om marknadsförutsättningarna ändras.)
 
 
Frågor besvaras efter pressträffen av:
 
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
Maria Norström, bitr. upplåningschef, 08 613 46 35