Riksgälden tar position för starkare krona

17 december 2008 - Pressmeddelande

Riksgälden kommer att öka andelen skuld i utländsk valuta i syfte att sänka kostnaderna för statsskulden. Det beslutade Riksgäldens styrelse på tisdagen. Beslutet innebär att vi tar en position för en starkare krona.

Positionen, som skapas genom att Riksgälden köper svenska kronor mot euro, kommer att uppgå till maximalt 15 miljarder kronor och byggas upp gradvis fram till utgången av första kvartalet 2009.
 
Kronan har försvagats kraftigt under hösten och är nu historiskt sett mycket svag. Vi bedömer att kronkursen ligger långt ifrån nivåer som kan motiveras av mer fundamentala förhållanden. Den bör därför på sikt kunna stärkas väsentligt. Genom att öka valutaandelen när kronan är svag och reducera den igen när kronan har stärkts kan vi sänka kostnaderna för statsskulden.
 
Enligt regeringens riktlinjer ska 15 procent av statsskulden bestå av skuld i utländsk valuta. Regeringen har också gett Riksgälden rätt att ta positioner i svenska kronor gentemot andra valutor på maximalt 15 miljarder kronor. Positioner får tas när kronan avviker markant från vad som framstår som ett långsiktigt rimligt värde. Positioner ska byggas upp gradvis och inom ramen för ett på förhand annonserat program.
 
Riksgälden har tre gånger tidigare tagit positioner grundade på bedömningen att kronan varit kraftigt undervärderad. Det skedde då genom att vi tillfälligt minskade takten i återbetalningen av valutaskulden. I och med att valutaandelen nu ligger på den nivå regeringen angivit vara önskvärd skapar vi den här positionen på ett annat sätt, men syftet är detsamma: att hålla nere statsskuldens kostnader.
 
Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, telefon 08 613 46 51
Thomas Olofsson, upplåningschef, telefon 08 613 47 82