Färre swappar i Riksgäldens upplåning

13 november 2008 - Pressmeddelande
Riksgälden kommer att göra swappar under 2009 och 2010 för motsvarande ca 45 respektive 25 miljarder kronor. I vår senaste prognos räknade vi med att göra 50 miljarder kronor bägge åren.
 
Prognosen, som presenterades i Statsupplåning - prognos och analys 2008:3, var baserad på vårt förslag att förkorta löptiden (räntebindningstiden) i den nominella kronskulden till 3,2 år. Regeringen har nu beslutat att målet för löptiden i den nominella kronskulden ska vara kvar på 3,5 år. Orsaken är den ökade osäkerhet som tillkommit under hösten om den reala ekonomins och statsfinansernas utveckling. Regeringen vill avvakta med ett ställningstagande till hur löptiden på lång sikt ska utvecklas.
 
I vår senaste låneprognos sa vi att den föreslagna förkortningen av löptiden inte skulle påverka upplåningen i obligationer utan genomföras med hjälp av swappar. I och med att det nu inte blir någon förkortning kommer swappvolymerna att bli något mindre än vi då räknade med. Däremot påverkas inte upplåningen i statsobligationer. Statsskuldväxelupplåningen kan komma att påverkas marginellt.
 
Det kan bli frågan om en något större upplåning i obligationer i utländska valutor. Detta beror på att den lägre swappvolymen gör att utrymmet för valutaupplåning med swappar minskar. Det är dock för tidigt att ge några nya besked när det gäller hur vi ska låna i utländsk valuta eftersom det beror på vilka lånevillkor vi kan uppnå. Det finns också möjlighet för oss att använda valutaterminer för att uppnå målet för vår valutaexponering. Den totala valutaupplåningen påverkas inte.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, telefon 08 613 47 82
Eric Morell, analytiker, telefon 08 613 47 71