Förslag till riktlinjer 2007-2009

27 september 2006 - Pressmeddelande

Riksgäldskontoret har i dag överlämnat sitt årliga förslag till riktlinjer för den övergripande förvaltningen av statsskulden. Vi föreslår ett nytt styrsystem för skuldandelarna som nu börjar närma sig sina riktvärden. Vi föreslår också att löptidsstyrningen från och med nästa år ska bygga på ett löptidsmått som omfattar hela statsskulden. Vidare föreslås ett nytt styrsystem för Riksgäldskontorets positionstagande.

Riksgäldskontoret föreslår att det nya styrsystemet för skuldandelarna ska träda i kraft den 1 januari 2007 för realskulden som nästan är framme vid sitt riktvärde. För valutaskulden, som fortfarande har en bit kvar till sitt riktvärde, föreslår vi att det nuvarande styrsystemet med ett årligt amorteringsmandat ska fortsätta gälla.

Vi föreslår att riktvärdet för amorteringstakten sätts till 25 miljarder kronor under 2007 och avvikelseintervallet sätts till ± 15 miljarder kronor. Med nuvarande prognoser och bedömningar bör det nya styrsystemet för valutaandelen kunna tillämpas från 2009. Exakt när och hur en övergång till andelsstyrning för valutaskulden ska ske bör tas upp i kommande riktlinjebeslut.

Vi föreslår vidare att andelarna ska beräknas något annorlunda än tidigare. Syftet är att få en bättre bild av risken i statsskulden genom att det nya måttet, utöver mantelbeloppen, även inkluderar räntebetalningar och framtida inflationskompensation.

Den nya beräkningsmetoden medför att andelarna förskjuts något. För att undvika förändringar i vår långsiktiga strategi föreslår vi att riktvärdena för andelarna ändras i motsvarande grad. Avrundat till närmaste multipel av fem ger detta ett riktvärde för realskulden på 25 procent, medan riktvärdet för valutaskulden föreslås hållas oförändrat på 15 procent. Riktvärdet för den nominella kronskulden föreslås sättas till 60 procent. Andelen realskuld, med det nya måttet, är för närvarande ca 24 procent, medan andelen valutaskuld är 21 procent.

Löptidsriktvärdet för statsskulden har hittills bara omfattat den nominella delen av skulden. Från den 1 januari 2007 föreslår vi att ett samlat löptidsmått införs som omfattar hela statsskulden. Riktvärdet för löptiden föreslås sättas till 4,8 år 2007, 4,7 år 2008 och 4,5 år 2009.

Bakom dessa siffror ligger att löptiden i realsskulden gradvis minskar eftersom inga nya långa realobligationer är aktuella. Detta är ingen förändring av vår nuvarande lånepolicy, utan snarare en effekt av den. En annan faktor är att vi avser förkorta löptiden i valutaskulden till en och en halv månad (0,125 år).

Slutligen förslår vi att Riksgäldskontorets mandat för positionstagning från och med nästa år ska anges i termer av daglig Value-at-Risk (VaR), enligt den modell som sedan flera år tillämpas inom Riksgäldskontoret för styrningen av den aktiva förvaltningen i utländsk valuta. Fördelen är regeringen får ett helhetsgrepp över de risker som Riksgäldskontoret ha möjlighet att ta, eftersom alla typer av positioner kan inbegripas i detta mått. Riskmandatet föreslås sättas till ungefär samma nivå som Riksgäldskontoret har i dag, vilket i VaR-termer motsvarar 600 miljoner kronor.

Statsskulden ska enligt lag förvaltas så att kostnaden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Därutöver ska förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Riktlinjerna för 2007 fastställs av regeringen senast den 15:e november.

För mer information kontakta:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör: 08 - 613 46 51

Sara Bergström, biträdande chefsekonom: 08 - 613 47 43

Charlotte Lundberg, chef för Skuldförvaltning: 08 - 613 46 47

Förslag till riktlinjer 2007-2009 Läs Förslag till riktlinjer 2007-2009, pdf (öppnas i nytt fönster)