Stora överskott leder till mindre upplåning 2007

21 november 2006 - Pressmeddelande

Statsfinanserna har fortsatt att utvecklas starkt sedan vår föregående prognos. För 2006 räknar vi med ett överskott på 11 miljarder kronor. Det är en förstärkning med 16 miljarder jämfört med prognosen i juni. Nästa år räknar vi med ett överskott på 82 miljarder kronor. Den kraftiga förbättringen beror huvudsakligen på förväntade försäljningsinkomster och en fortsatt stark konjunktur.

Statsbudgeten visar överskott på 11 miljarder kronor 2006 i ny prognos
Det är en förstärkning av statsfinanserna med 16 miljarder kronor jämfört med föregående prognos. Månadsutfallen för statens lånebehov sedan i juni, har varit något starkare än beräknat och vi bedömer att den positiva utvecklingen håller i sig även för årets resterande månader. Största delen av förbättringen förklaras av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter och statliga bolag varit lägre än beräknat, samtidigt som skatteinkomsterna varit högre.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 266 miljarder kronor i slutet av 2006.

Överskottet växer till 82 miljarder kronor 2007 enligt ny prognos

För 2007 förutser vi i vår nya prognos ett betydligt större överskott. Det ger ett negativt lånebehov på 82 miljarder kronor. Den kraftiga förbättringen från juniprognosen beror till stor del på att vi räknat in de försäljningsinkomster på 50 miljarder kronor som regeringen aviserat. Prognosen över försäljningsinkomsterna är dock mycket osäker. Men även utan dessa inkomster förbättras lånebehovet jämfört med föregående prognos, inte minst på grund av en mycket stark konjunktur, vilken leder till en starkare tillväxt i skattebaserna och därmed högre skatteinkomster. Skatterna på kapital fortsätter att utvecklas starkt och en hög privat konsumtion ger stigande momsinkomster. Den goda konjunkturen leder också till att utdelningarna på statens aktier ökar.

I övrigt bedömer vi att effekterna från budgetpropositionen för 2007 totalt sett blir relativt små. De föreslagna skattesänkningarna kompenseras till del av olika finansieringsåtgärder. Därutöver påverkas lånebehovet positivt av att staten får en inbetalning på 5 miljarder kronor från Venantius AB i samband med att staten tar över ansvaret för bolagets obligationslån och åtaganden på derivatmarknaden.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 184 miljarder kronor i slutet av 2007.

Minskad obligationsupplåning 2007
Riksgälden räknar med att vi trots ett relativt stort budgetöverskott ska kunna upprätthålla vår normala lånepolicy och även framöver kunna bidra till en god likviditet på marknaderna för statspapper. Upplåningen i de flesta instrument kommer emellertid att minska. Vår utgångspunkt och ambition är att eventuella prognosavvikelser inte ska medföra några tvära kast i upplåningen.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer minskas till 2,5 miljarder kronor per auktion från årsskiftet. Vi räknar med att en ytterligare minskning till 2 miljarder kronor behöver genomföras i september. Så vitt vi nu kan bedöma kan denna emissionsvolym behållas även under 2008.

Obligationsupplåningen kommer att fördelas så att omkring hälften görs i den tioåriga löptiden. Därutöver räknar vi med att göra enstaka emissioner i två- och fjortonårssegmenten, och resterande emissioner i den femåriga löptiden. I vår planering räknar vi med att en ny tioårig obligation introduceras först i december 2007.

Statsskuldväxelupplåningen beräknas minska med 23 miljarder kronor under 2007 jämfört med 2006. Minskningen är en följd av det minskade lånebehovet. Vi räknar med att göra swappar motsvarande ca 30 miljarder kronor under 2007.

Realobligationsupplåningen beräknas även fortsättningsvis motsvara 5-10 miljarder kronor i årstakt. Under 2007 kommer investerarna att erbjudas byten av den kortaste realobligationen 3101 mot längre realobligationer. Ett byte av nollkupongslånet 3001 mot andra realobligationer kommer även att erbjudas.

Riksgälden kommer från årsskiftet att amortera 40 miljarder kronor i årstakt på valutaskulden. Valutaupplåningen beräknas uppgå till 11 miljarder kronor under 2007.

Frågor om lånebehovet besvaras av:
Tord Arvidsson, analytiker, tel: 08-613 47 53
Håkan Carlsson, analytiker, tel: 08-613 47 33

Frågor om finansieringen besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, tel: 08-613 47 82

Statsupplåningsrapport 2006:3 Läs Statsupplåningsrapport 2006:3, pdf (öppnas i nytt fönster)