Balans i statsbudgeten och ökade valutaamorteringar

21 juni 2006 - Pressmeddelande

Statens lånebehov 2006 beräknas till 5 miljarder kronor. För 2007 räknar vi med ett lånebehov på -8 miljarder kronor, dvs. ett budgetöverskott.

Vår grundläggande syn på utvecklingen av statsfinanserna framöver är i huvudsak oförändrad sedan förra prognosen. Emissionsvolymen i nominella statsobligationer behålls oförändrad på 3 miljarder kronor per auktion. Vi räknar med en ökning till 3,5 miljarder kronor från årsskiftet. Riksgäldskontoret återupptar den 21 juni en amorteringstakt på 25 miljarder kronor i årstakt av valutaskulden.

Prognos för 2006
Lånebehovsprognosen för 2006 innebär en ökning med 21 miljarder kronor jämfört med vår prognos i mars. Det är en följd av att Premiepensionsmyndigheten (PPM) tidigarelägger utbetalningen av premiepensionsmedel på 25 miljarder kronor från januari 2007 till december 2006. Ökningen har liten betydelse för finansieringen av statsskulden eftersom det bara är fråga om att flytta en betalning från en månad till en annan. Rensat för PPM-utbetalningen skulle vår nya prognos för lånebehovet 2006 ha inneburit en minskning från -16 miljarder kronor till -20 miljarder kronor (dvs. ett större budgetöverskott), trots att räntebetalningarna på statsskulden ökar med 5 miljarder kronor. Det är främst en följd av att skatteinkomsterna och utdelningarna på statens aktier blivit något högre än beräknat.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 288 miljarder kronor i slutet av 2006.

Prognos för 2007
För 2007 är prognosen i princip oförändrad. Stigande skatte- och utdelningsinkomster kompenserar att en del nya utgifter tillkommit i vårpropositionen. De grundläggande antaganden om statsfinansernas utveckling som vi gjorde i mars ligger därmed fast. Konjunkturen är fortsatt stark med stigande sysselsättning och konsumtion. Företagsskatterna beräknas bli något högre än i föregående prognos, även om den kraftiga ökningstakt som vi sett under de senaste åren avtar.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 279 miljarder kronor i slutet av 2007.

Oförändrad obligationsupplåning och högre amorteringstakt på valutaskulden Emissionsvolymen i nominella statsobligationer behålls oförändrad på 3 miljarder kronor per auktion. Vi räknar med en ökning till 3,5 miljarder kronor från årsskiftet. Totalt beräknas upplåningen i nominella statsobligationer därmed bli 64 respektive 81 miljarder kronor under 2006 och 2007.

Obligationsupplåningen kommer att fördelas så att omkring hälften görs i den tioåriga löptiden. Den 13 september emitteras en ny tioårig obligation. Därutöver räknar vi med att göra enstaka emissioner i två- och femtonårssegmenten, och resterande emissioner i den femåriga löptiden.

Statsskuldväxelupplåningen beräknas minska med 18 miljarder kronor under 2006 jämfört med året innan. Minskningen är lägre jämfört med förra prognosen. Under 2006 räknar vi även med att fortsätta göra swappar motsvarande 30 miljarder kronor.

Realobligationsupplåningen beräknas motsvara 5-10 miljarder kronor i årstakt. Riksgäldskontoret återupptar den 21 juni en amorteringstakt på 25 miljarder kronor i årstakt av valutaskulden. Från den 11 november 2005 fram till i dag har amorteringstakten varit 10 miljarder kronor i årstakt till följd av den svaga kronkursen. Om den högre amorteringstakten bibehålls året ut, kommer valutaskulden att amorteras med 18 miljarder kronor under kalenderåret 2006. Valutaupplåningen beräknas uppgå till 44 miljarder kronor under 2006 och 28 miljarder kronor 2007.

Frågor om lånebehovet besvaras av:
Håkan Carlsson, analytiker, tel: 08-613 47 33
Tord Arvidsson, analytiker, tel: 08-613 47 53

Frågor om finansieringen besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, tel: 08-613 47 82

Statsupplåningsrapport 2006:2 Läs Statsupplåningsrapport 2006:2, pdf (öppnas i nytt fönster)