Operativ inriktning för upplåningen under 2006

9 december 2005 - Pressmeddelande

Riksgäldskontorets styrelse har den 8 december fattat beslut om den operativa inriktningen för statsskuldens förvaltning under 2006. Dessa beslut ingår i den finans- och riskpolicy som beskriver den övergripande riskhanteringen inom Riksgäldskontoret och som beslutades vid gårdagens möte.

Löptiden i den nominella statssskulden
Regeringen beslutade i årets riktlinjer att den genomsnittliga räntebindningstiden i den nominella statsskulden ska vara 3,1 år.

Riksgäldskontorets styrelse har beslutat att riktmärket för genomsnittlig räntebindningstid för kronskulden ska vara 3,5 år och för valutaskulden 2,1 år. Riksgäldskontoret har sedan många år haft olika löptid i kronskulden respektive valutaskulden. Kronskulden behöver ha en längre löptid för att ge möjlighet till en likvid avkastningskurva på den svenska statspappersmarknaden. De nya riktmärkena är i princip en översättning av tidigare riktmärken för durationen.

Styrelsen har också beslutat att kronskulden kan avvika med 0,3 år från riktmärket och valutaskulden med 0,08 år. Riksgäldskontoret behöver kunna avvika från riktmärkena för att undvika onödiga transaktionskostnader.

Valutaskulden
Regeringen har beslutat att valutaskulden ska amorteras med 25 miljarder ±15 kronor per år. Riksgäldskontorets styrelse har tidigare beslutat att amortera 10 miljarder på valutaskulden under 2006. Orsaken är den svaga kronkursen.

Se bifogad tabell.

Styrelsen har bestämt ett nytt riktmärke för valutaskulden. Skälen till förändring är att Riksgäldskontoret bedömer att både dollarn och pundet ger högre kostnader och risker än euro, schweizerfranc och yen.

Realskulden
Regeringen har beslutat att andelen realobligationer i statsskulden ska långsiktigt öka från dagens nivå på 16% till 20 %. Tidigare var målet en andel på 20-25 %.

Riksgäldskontoret anger inget exakt mål för ökningstakten under 2006 men har dock noterat att Regeringen uttrycker att ambitionsnivån på ökningstakten kan sänkas. Efterfrågan och kostnaden jämfört med annan upplåning avgör i vilken takt realandelen ökar.

Riksgäldskontoret återkommer i nästa Statsupplåningsrapport, som publiceras den 1 mars 2006, med en bedömning av emissionsvolymen av realobligationer under 2006.

Frågor besvaras av:
Charlotte Lundberg, telefon 08 - 613 4647
Gunnar Forsling, telefon 08 - 613 4535

Operativ inriktning för upplåningen under 2006 Läs Operativ inriktning för upplåningen under 2006, pdf (öppnas i nytt fönster)